Russian English (UK) Научно-исследовательский институт AO "RIF ACVAAPARAT"

    Russian    English (UK)

Объявление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Настоящим, S.A. I.C.Ș. АО "РИФ-АКВААПАРАТ", на основании решения

Совет компании от 21.11.2022, сообщает о созыве собрания
внеочередное общее собрание акционеров (с присутствием акционеров), которое будет иметь
23.12.2022 в 11:00 по адресу: мун. Балти, улица Дечебал, 9 (штаб-квартира в ЮАР)
со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении мандатов депутатов
Правление компании и Цензурная комиссия.
2. Об избрании членов Правления Компании и Ревизионной комиссии
аудиторы.
3. Об определении размера вознаграждения членов
правления компании, ревизионной комиссии и представителя государства.
Регистрация акционеров  10:00 - 10:55. Список акционеров, имеющих право на участие
на заседании составлен 18.10.2022. С материалами для повестки дня
повестку дня собрания, акционеры могут принять ее к сведению за 10 дней до созыва собрания.
годовое очередное общее собрание акционеров по адресу АО (мун. Бельцы, ул. Дечебал, 9) в
в рабочие дни с 09:00 - 12:00. Для участия в собрании акционеров
должны предъявить удостоверение личности, а их представители и доверенные лица
заверенные в установленном законом порядке. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 0(231) 21147


Prin prezenta, S.A. I.C.Ș. ”RIF-ACVAAPARAT” S.A., în baza deciziei
Consiliului Societății din 21.11.2022, informează despre convocarea adunării
generale extraordinare repetate a acționarilor (cu prezența acționarilor), care va avea
loc pe data de 23.12.2022, ora 1100 pe adresa: mun. Bălți, str. Decebal, 9 (sediul SA)
cu următoarea ordinea de zi:
1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor
Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de
cenzori.
3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor
Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
Inregistrarea acționarilor  10:00 - 10:55. Lista acționarilor cu drept de participare
la adunare este întocmită la data de 18.10.2022. Cu materialele pentru ordinea de
zi a adunării acționarii pot lua cunoștință cu 10 zile înainte de convocarea adunării
generale ordinare anuale a acționarilor pe adresa SA (mun. Bălți, str. Decebal, 9), în
zilele de lucru între orele 09:00 - 12:00. Pentru participarea la adunarea acționarii
urmează să prezintă buletinul de identitate, iar reprezentanții lor și procura
autentificată în modul stabilit de lege. Informații suplimentare la telefon 0 (231) 21147

    Russian    English (UK)